1- فرگرد مهربانی از کتاب سرخ
2- فرگرد شادی از کتاب سرخ
3- فرگرد آزادی از کتاب سرخ
4- فرگرد میهن از کتاب سرخ
5- فرگرد عشق از کتاب سرخ
6- فرگرد امید از کتاب سرخ
7- فرگرد راستی و ناراستی از کتاب سرخ
8- فرگرد آرمان از کتاب سرخ
9- فرگرد رنج از کتاب سرخ
10- فرگرد گیتی از کتاب سرخ
11- فرگرد بزرگی از کتاب سرخ
12- فرگرد زندگی از کتاب سرخ
13- فرگرد مردمسالاری و دموکراسی از کتاب سرخ
14- فرگرد کار و کارآفرینی از کتاب سرخ
15- فرگرد هنجار از کتاب سرخ
16- فرگرد زیستگاه از کتاب سرخ
17- فرگرد خرد از کتاب سرخ
18- فرگرد آغاز از کتاب سرخ
19- فرگرد اُرُد از کتاب سرخ
20- فرگرد پیروزی و شکست
21- فرگرد روان و خویش از کتاب سرخ
22- فرگرد رسانه و اینترنت از کتاب سرخ
23- فرگرد سخنان بزرگان از کتاب سرخ
24- فرگرد توانایی از کتاب سرخ 
25- فرگرد غم از کتاب سرخ 


برچسب‌ها: ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان, ارد بزرگ, کتاب سرخ, بزرگترین فیلسوف دنیا حکیم ارد بزرگ, حکیم ارد بزرگ ایرانی
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


خـــردمنــــ ــدان را می توان به سادگی از میـــان برداشــ ـت ، اما هیچ سیلابی ، توان نیســتــی انــــ ــدیشه آنهــا را نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ


بسیـــاری از جنگ هــا ، بازتاب نا آگاهی اســت  . حکیم ارد بزرگ


نرمــدلی و نرمش از آدمیســت و سنگدلی و سختسری ، خوی اهــریمن . حکیم ارد بزرگ


پرسشگری ، خصلت نیک کودکی اســت ، که آن را بایـــد تا پایـــان زنــــ ــدگی به همراه داشــ ـت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، تجربه هــا و آموزه هــای خویش را ، بی دریغ بیـــان می کننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


آنکه پرسشهــای پراکنــــ ــده ، در وادی هــای گوناگون را همزمان می پرسد ، تنهــا می خواهد زمان و نیروی اســتاد را تباه کنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


برای بدســت آوردن خـــرد ، بایـــد کاویـــد و پژوهش نمود و از تجربه هــا بهــره گرفت .  حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدیشه و خـــرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیـــاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگ


هیچ آموزگاری ، سختگیرتـــ ـر و راســتگوتـــ ـر از زمان نیســت .  حکیم ارد بزرگ


اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شــ ـود و در پایـــان ، پیکرت از پای در خواهد آمــد . حکیم ارد بزرگ


گاهی تنهــا راه درمان روانهــای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهــای تازه اســت . حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدیشمنــــ ــدان ، همواره بدنبال پیـــدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زنــــ ــدگی آدمیـــان هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


برای کشــ ـوری که خـــردمنــــ ــدانش خانه نشین باشنــــ ــد ، بایـــد گریســت .  حکیم ارد بزرگ


 نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیـــدار می کنــــ ــد ، خـــرد هم ناگهــان پدیـــد نمی آیـــد ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن . حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، همچون باران بر انــــ ــدیشه هــای تشنه می بارنــــ ــد و دگرگونی هــای آینــــ ــده را نویـــد می دهنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


دشمنی و پادورزی ، به آدم خـــردمنــــ ــد ، انگیزه زنــــ ــدگی می دهد .  حکیم ارد بزرگ


 دلدادگی به میــهن ، نشان پاکی روان آدمیســت .  حکیم ارد بزرگ


فداکاری در راه میــهن ، خوی بزرگان و جاودانه هــاســت .  حکیم ارد بزرگ

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هستفر میــهن ، در جوانان راســتــین اوســت . حکیم ارد بزرگ


گیتــی نه وهم اســت و نه در دســت ما ، تنهــا زمانی برایش فرزنــــ ــدانی شایســته بوده ایم که بخشی از پویش و شکوفایی آن باشیم . حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدیشه عوام ، توان فهم ابعاد بیکران گیتــی را نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ


اگر آدمیـــان می دانســتنــــ ــد در این آبی بیکران گیتــی ، چقدر کوچک و تنهــا و آسیب پذیر هســتنــــ ــد یک آن هم ، هم را تنهــا نمی گذاشــ ـتنــــ ــد و یـــار و غمخوار یکدیگر بودنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیســت ، غمخواری یعنی امیـــد بخشی و آرام سازی غمزدگان . حکیم ارد بزرگ


 زیـــاده روی در سوگواری درگذشــ ـتگان ، خـــردمنــــ ــدانه نیســت . حکیم ارد بزرگ


آنکه در بیراهه گام بر می دارد ، آرمان خویش را گم کرده اســت . حکیم ارد بزرگ


به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم ، که این تنهــا درمانگر دردهــای زنــــ ــدگی اســت . حکیم ارد بزرگ


اگر حزب سیـــاسی شما ، به برنامه هــای خود عمل ننمود ، بی درنگ تـــ ـرکش کنیـــد . حکیم ارد بزرگ


هیچ حزب سیـــاسی نمی توانــــ ــد ، برنامه نابودی دیگر احزاب و بلعیـــدن آنهــا را داشــ ـته باشد . حکیم ارد بزرگ


جهــان مهــربان اســت ، به یـــاد آر ، بارش باران را ، که تپش زنــــ ــدگی و مهــربانیســت .  حکیم ارد بزرگ


مهــربانان ، از بدانــــ ــدیشان می گذرنــــ ــد و با نوای خوبان روزگار ، همراه می گردنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


 پرســتاران مهــربان را ، بایـــد ســتایش نمود .  حکیم ارد بزرگ


آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماســت .  حکیم ارد بزرگ


آنکه ایراد می گیرد و راه درســت را نشان نمی دهد ، یـــاوه گویی بیش نیســت .  حکیم ارد بزرگ


مهــربانان را بایـــد ســتایش نمود . حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: مشاهير معاصر استان خراسان رضوی, مجتبی شرکاء, مجتبی شرکا, اورود بزرگ, حکيم ارد بزرگ
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


پشیمانی که ما را به راه راســت نکشانــــ ــد ، هیچ ارزشی نــــ ــدارد .  حکیم ارد بزرگ


بدکار ، نخســتــین و آخـــرین مردار کردار خویش اســت .  حکیم ارد بزرگ


ارمغان کرنش در برابر نادان ، سختــی دو چنــــ ــدان اســت .  حکیم ارد بزرگ


کسی رســتاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشــ ـتـــ ـر ، بارهــا و بارهــا ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته و نیرومنــــ ــد شده باشد .  حکیم ارد بزرگ


جایگاه نقد شما بر کار دیگران ، می توانــــ ــد آغازگاه نخســتــین گامتان ، برای سازنــــ ــدگی و آفرینش باشد .  حکیم ارد بزرگ


چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود هنگامی که یک شیر وادار شــ ـود بسان یک گوسفنــــ ــد رفتار کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


از مردم غمگین ، نمی توان امیـــد بهــروزی و پیشــ ــرفت کشــ ـور را داشــ ـت .  حکیم ارد بزرگ


کار و همچنین کوشش هــای اجتماعی ، بهتـــ ـرین آرام کننــــ ــده روان هــای پریشان و غمگین اســت .  حکیم ارد بزرگ


مهم نیســت که دیگران ما را باور کننــــ ــد ، مهم آن اســت که خود ، خویشــ ـتن خویش را باور کنیم .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــد و حکیم در درون کتاب شاهنامه ، همان سیمرغ داناســت . حکیم ارد بزرگ


 دامان میــهن پرســتــی از خودکامگان و آزادی ســتــیزان بدور باد . حکیم ارد بزرگ


به ارد می گوینــــ ــد آینــــ ــده که هنوز نیـــامــده ، گذشــ ـته هم که گذشــ ـته ، اکنون چه کنیم ؟ می گویم : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینــــ ــده جاری هســتــیم ، تنهــا ردی که از ما بجا می مانــــ ــد یک یـــاد اســت ، این یـــاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشــ ـت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهــربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوســت داشــ ـتنی اش نماییم ، مهم آن اســت که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به "این" زمان برگردیم . حکیم ارد بزرگ


نگارنــــ ــده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامــد ، خود چیزی برای نمایش و بروز نــــ ــدارد .  حکیم ارد بزرگ

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست
 

 


انــــ ــدیشه و انگاره ای که نتوانــــ ــد ، آینــــ ــده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار اســت . حکیم ارد بزرگ


سخن گفتن از فر خـــرد و دانش ، در میـــان آدمهــای گرسنه ، بی پژواک اســت . حکیم ارد بزرگ


کتابهــا ، نفس می کشنــــ ــد و زنــــ ــده انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ  


به جای تجلیل از رنج و فقر، راه کار و درآمــدزایی را به یکدیگر نشان دهیم . حکیم ارد بزرگ


آدم توانا ، از درون بدتـــ ـرین شــ ــرایط ، کاخ خوشبختــی برای خود می سازد . حکیم ارد بزرگ


جنگ با روزهــای سخت ، ما را پولادین می سازد . حکیم ارد بزرگ


پس از هــر درد و رنجی ، در پی زنــــ ــدگی و شادمانی باش ، نه درد و رنجی دیگر . حکیم ارد بزرگ


روزهــای سخت گذشــ ـتنــــ ــد و رفتنــــ ــد ، امروز هنگامه دیگریســت ، امیـــد و شادمانی ، تو را فرا می خوانــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


ســتایشگران رنج ، خاکســتـــ ـر تنبلی و کم کاری می پراکننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


خارهــای کوچک ، زخم به جان نمی زننــــ ــد ، بلکه با آن می آمیزنــــ ــد ، برای مقابله با روزهــای سخت تـــ ـر . حکیم ارد بزرگ


پرســتاری از مادر و پدر، زیباتـــ ـرین و پر ارزشــ ـتـــ ـرین زمان زنــــ ــدگی اســت . حکیم ارد بزرگ


در چشم باد ، نغمه هــای دل انگیز مادر ، در گوش کودک بازیگوش ، شناور اســت . حکیم ارد بزرگ


برای مادر ، واژه ای زیباتـــ ـر از فداکار نمی توان یـــافت . حکیم ارد بزرگ


ایســتایی وجود نــــ ــدارد ، هــر چه هســت ، جوشش اســت و جاری بودن .  حکیم ارد بزرگ  


زایش و پیشــ ــروی در همه چیز ، بهــانه زنــــ ــدگیســت .  حکیم ارد بزرگ  


همراهــان و هم آوایـــان ، مهــر و زیبایی زنــــ ــدگی هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ  


آزادی و آزادیخواهی امری خـــردمنــــ ــدانه و زنــــ ــدگی آفرین اســت ، نه سیری قهقرایی و وادادگی فرهنگی . حکیم ارد بزرگ


سبزه سفره هفت سین نوروز ، جایش در کنار جدول خیـــابان و یـــا سطل زباله و  یـــا روی ماشین نیســت !... بهتـــ ـر اســت سبزه بسیـــار کوچک باشد . سبزه را بایـــد در رودخانه رهــا نمود و اگر رود نبود آن را در سبزه زار پر آب و یـــا باغچه ایی سبز گذاشــ ـت . حکیم ارد بزرگ


زیبایی نوروز در سادگی آن اســت ، آن را پیچیـــده و پرتجمل برگزار نکنیم . حکیم ارد بزرگ


 یکی از بهتـــ ـرین شمارگان ، سیزده اســت که نماد زایش و رشد اســت و در فرهنگ ایرانی "الهه باران" نامیـــده می شــ ـود . حکیم ارد بزرگ


 بیشــ ـتـــ ـر کشــ ـورهــای عربی ، همواره به دنبال تجزیــه و نابودی ایران بوده انــــ ــد ، آنهــا برای انجام این کار همه دارایی خود را نیز خواهنــــ ــد پرداخت . حکیم ارد بزرگ


 مهــر میــهن ، در دل ایرانیـــان ، همواره موج می زنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


با خوشبینی و انــــ ــدرز ، تجزیــه طلبان سکوت نخواهنــــ ــد نمود ، بهتـــ ـرین راه عقیم کردن آنهــا ، تغییر بافت بومی و کوچ هــای برنامه ریزی شده اســت . اگر اینکار سالهــا پیش در بحرین انجام می شد امروز شاهد جدایی این بخش از سرزمینمان نبودیم . حکیم ارد بزرگ


 مردمی که غرور میــهنی نــــ ــدارنــــ ــد ، سرزمین خویش را خیلی زود از دســت می دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


نامــداران و اساطیر کهن ، پایــه هــا و ســتونهــای فر و شکوفایی کشــ ـورنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدکی از آدمیـــان ، تنهــا به آرمان می انــــ ــدیشنــــ ــد ، و بسیـــار کسان که آرمانشان تنهــا ، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک اســت . حکیم ارد بزرگ


برنامه داشــ ـتن ، ویژگی آدمهــای کارآمــد اســت . حکیم ارد بزرگ


گیتــی دارای ساختاری سازمان یـــافته اســت ، این ساختار به آن پویـــایی بخشیـــده ، و برآینــــ ــدی شگرف در پی داشــ ـته اســت . حکیم ارد بزرگ


شکســت هــای زنــــ ــدگی ، درهــای پیروزی را می گشاینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


ریشه شکســت هــای بزرگ ، از ناراســتــی هــای بسیـــار کوچک ، سرچشمه می گیرنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


فرومایگان ، پس از پیروزی ، همآورد شکســت خورده خویش را به ریشخنــــ ــد می گیرنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 آموختن روش هــای بهتـــ ـر زیســتن از دیگر سرزمین هــا با میــهن پرســتــی در تضاد نیســت . حکیم ارد بزرگ


 این اشــ ـتباه اســت که همبســتگی ملی و میــهنی خویش را در رخدادهــای شــ ـوم و جنگ بجوییم . جشن هــا و کار و کوشش هــای میــهنی می تواننــــ ــد نماد همبســتگی ملی باشنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


مردم نادان و ناتوان ، همواره به دنبال برپایی دوباره دســتگاه پادشاهی و سلطنت هســتنــــ ــد  . حکیم ارد بزرگ

 
عشق از آدمی قهــرمان می سازد ، نه گوشه گیری غمگین و پریشان . حکیم ارد بزرگ
 

عشق یگانه اســت ، در درون آدم عاشق ، رســتاخیز و توفانی بزرگ برپاســت . حکیم ارد بزرگ


 آزادی را با پسونــــ ــد و پیشــ ـونــــ ــد ، ناکارا و نابود نکنیم . حکیم ارد بزرگ


دشمنان انــــ ــدیشه ما هم ، بایـــد آزاد باشنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


مرگ هم ، پایـــانی برای پرنــــ ــده در بنــــ ــد نیســت . حکیم ارد بزرگ


 رسانه هــای آزاد ، بایـــد زبان و دهــان مردم باشنــــ ــد ... حکیم ارد بزرگ


آزادی نیـــازمنــــ ــد نگهداری و نگهبانی اســت . حکیم ارد بزرگ


با آدمهــایی که همواره از شما می خواهنــــ ــد سخنان شان را به این و آن نگوییـــد ، کمتـــ ـر گفتگو کنیـــد . حکیم ارد بزرگ  


اگر همسران رازهــای زنــــ ــدگی خویش را بیرون نبرنــــ ــد ، کمتـــ ـر به غم جدایی گرفتار می آینــــ ــد . حکیم ارد بزرگ  


برچسب‌ها: حکمت, حکیم, فلسفه, فلاسفه, فیلسوف
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


اگر پنــــ ــداری توان پیش بردن ما را نــــ ــداشــ ـته باشد ، همان بهتـــ ـر که زودتـــ ـر رهــایش کنیم .  حکیم ارد بزرگ


رویـــا پردازی که کارآفرین هم باشد ، می توانــــ ــد سرچشمه دگرگونی هــای بسیـــار شــ ـود .  حکیم ارد بزرگ


پنــــ ــدار هــای خواب و بیـــداری ما ، اگر ادامه یـــابنــــ ــد و با کار همراه شــ ـونــــ ــد ، بی شک کم کم ساخته خواهنــــ ــد شد .  حکیم ارد بزرگ


سخن و مهــر پاک ، بر روان آدم پلیـــد ، کارساز نیســت .  حکیم ارد بزرگ


آزادی را نمی توان با هزار سخن نیز تعریف نمود ، آزادی یک پروسه ی در هم تنیـــده و کلان اســت که برای پیـــدایش آن ، نیـــاز به همراهی تمامی مردم یک سرزمین دارد . حکیم ارد بزرگ


تا هنگامی که از برتـــ ـری خویش سخن می گویی ، دیـــده نمی شــ ـوی .  حکیم ارد بزرگ


کین خواهی از خانــــ ــدان یک بدکار ، تنهــا نشان تـــ ـرس اســت ، نه نیروی آدمهــای فرهمنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


آنکه با آدمهــای گســتاخ گفتگو می کنــــ ــد ، دیر و یـــا زود به گناه آنهــا گرفتار آیـــد .  حکیم ارد بزرگ


برای آنکه به فرودســتــی گرفتار نشــ ـوی ، دســت گیر آدمیـــان شــ ـو . حکیم ارد بزرگ


سرنگونی ، با آدمهــای شــ ـتابنــــ ــده و عجول زاده می شــ ـود .  حکیم ارد بزرگ


نفرین به دلی که آه ســتمــدیـــدگان را نمی شنود ، و دســت گیر آدمیـــان نمی شــ ـود .  حکیم ارد بزرگ


از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیـــدان ، بایـــد تـــ ـرسیـــد .  حکیم ارد بزرگ


آزادی را بایـــد شکافت و در مورد هــر بخش از آن ، نظرخواهی عمومی برپا کرد ، چون آزادی ، تـــ ـرجمه رای و نظر مردم اســت .   حکیم ارد بزرگ


تنهــا مردم سالاری و دموکراسی ، دانش اجتماعی عوام را بالا خواهد برد . حکیم ارد بزرگ


نقد کننــــ ــده دانا ، نگاهی سیـــاه و یـــا سپیـــد نــــ ــدارد ، او توامان درســتــی و نادرســتــی هــر کاری را می بینــــ ــد و از هــر دوی آنهــا سخن می گویـــد .  حکیم ارد بزرگ


پیونــــ ــد پاک ، پیونــــ ــدی ابدی اســت .  حکیم ارد بزرگ  


تنهــا آرامشگاه همسران ، خانه آنهــاســت .  حکیم ارد بزرگ  


بریـــدن پیونــــ ــدی پاک ، فرو ریزی دهشــ ـتناکی اســت .  حکیم ارد بزرگ  

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست
 


پیونــــ ــد ما تنهــا با زنــــ ــدگان نیســت ، همه ما پیونــــ ــدی ابدی با نیـــاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آینــــ ــدگان داریم . حکیم ارد بزرگ  


در دل هــر بنایی ، کرشمه یـــاری دیـــده می شــ ـود ، اگر دلنوازی نباشد ، خشــ ـتــی بر خشــ ـت نمی نشینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ  


پیمان زناشــ ـویی آسان ، ارزشمنــــ ــد اســت . حکیم ارد بزرگ  


گل زرد رنگ همیشه بهــار ، سرشار از مهــر اســت ، می توان با دادن شاخه ایی از آن ، پیمان زناشــ ـویی بســت . حکیم ارد بزرگ  


فرزنــــ ــدان نیک خو ، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش ، بر هم پیشی می گیرنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


پاکتـــ ـرین نگاه مهــرآمیز را ، در چشمان پدر و مادر خویش ، جســتجو کن . حکیم ارد بزرگ


پدران و مادرانی که در پی نابودی زنــــ ــدگی زناشــ ـویی فرزنــــ ــد خویش هســتنــــ ــد ، بزهکارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگکمرویی و گوشه گیری ، رنج اســت ... تنهــا راه رهــایی  ، ارزش نهــادن به خویش و انجام پرشــ ـتاب هــر کار شــ ــرافتمنــــ ــدانه ای اســت . حکیم ارد بزرگ


راه مبارزه با پنــــ ــدار نادرســت ، پرداختن بر انــــ ــدیشه درســت اســت . هــر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومنــــ ــدتـــ ـر می سازد .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، پیشــ ـتاز روزگار خویش انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


آدم خـــردمنــــ ــد ، تار و پودهــای مهم زنــــ ــدگی را می یـــابد .  حکیم ارد بزرگ


شب زنــــ ــدگی ، برای خـــردمنــــ ــد ، همچون روز روشن اســت .  حکیم ارد بزرگ


در بدتـــ ـرین شــ ــرایط ، خـــردمنــــ ــد سکوت می کنــــ ــد اما دروغ نمی گویـــد . حکیم ارد بزرگ


رایزنی با خـــردمنــــ ــدان ، پیروزی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدســتــی در آن یک ارزش پنــــ ــداشــ ـته می شــ ـود ، بایـــد به پا خواســت و کار کرد و خود را از تنگدســتــی رهــانیـــد  .  حکیم ارد بزرگ


بازده خـــرد برای انــــ ــدیشمنــــ ــد ، سخن جاودانه اســت .  حکیم ارد بزرگ


از کودکی سخنان بزرگان و جملات قصار را به کودکان آموزش دهیـــد ، تا در بزرگی برده نادان هــا نگردنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


به هنگام گرفتاری ، پنــــ ــد از بزرگان و خـــردمنــــ ــدان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران .  حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: سخنان آموزنده ارد بزرگ, جملاتی از ارد بزرگ, سخنانی از حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ سخنان, حکیم ارد بزرگ سخنان
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


از روســتاهــا تا شهــرهــا ، همه جا ، نیـــاز به وجود "سازمان هــای مردم نهــاد زیســت محیطی" هســت . حکیم ارد بزرگ


زیســتگاهــای گیـــاهی و جانوری ، ثروت و دارایی بسیـــار با ارزش ملی اســت ، ارزش نگهداری از آنهــا ، کمتـــ ـر از نگهبانی "بانک مرکزی" نیســت . حکیم ارد بزرگ


به کودکان خویش ، دوســتــی با طبیعت را بیـــاموزیم . حکیم ارد بزرگ


خـــرد در بســتـــ ـری توفان زده ، شکوفا نمی شــ ـود . حکیم ارد بزرگ


خـــرد ، برآینــــ ــد دانش و آزمودن هــای ماســت . حکیم ارد بزرگ


تنهــا آشیـــانه خـــرد ، راســتــی و درســتــی اســت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــد ، با فر دانش و انــــ ــدیشه پاک خویش ، رخدادهــای فردا را می آفرینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


خـــرد تنهــا در دانســته هــای ما خلاصه نمی شــ ـود ، بلکه در کردار ما هویـــدا می گردد . حکیم ارد بزرگ


ابزار انــــ ــدیشه درســت ، فریـــاد و شمشیر نیســت . حکیم ارد بزرگ


زمین ، هــر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتـــ ـر کسی زمین را می بینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


زیباتـــ ـرین خوی زن ، آزرم و شــ ــرم اوســت . حکیم ارد بزرگ


آدمی تنهــا زمانی دربنــــ ــد رویـــدادهــای روزمره نخواهد شد ، که در انــــ ــدیشه ایی فراتـــ ـر از آنهــا ، در پرواز باشد .  حکیم ارد بزرگ


دیـــدگاه و انــــ ــدیشه تاریک ، میـــدان پرده پوشی (سانسور) را هــر روز بزرگتـــ ـر می کنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


مهــربانان ، شادی آفریننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ
 

 مهــربانان ، سرشــ ـت آسمانی و پاک خویش را به نمایش گذاشــ ـته انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آدم هــای مهــربان را نمی توان فراموش ساخت . حکیم ارد بزرگ


رســتگاری ، در مهــربانی اســت . حکیم ارد بزرگ


آیـــا ما مهــربان هســتــیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیـــدار نزدیکان و یـــا رهــایی از رنج و سختــی ، جانــــ ــداری را سر می بریم و با ریختن خونش و خوردن گوشــ ـتش جشن می گیریم ؟! به جای این کارهــا درخت بکاریم ، نان و شیرینی ببخشاییم و دســتگیر تنگدســتان بوده و براســتــی مهــربان باشیم . حکیم ارد بزرگ


مهــرورزان ، آدمیـــان را به زیباتـــ ـرین واژه هــا می خواننــــ ــد و در روزهــای سخت یـــاور یکدیگر می گردنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


خوشبخت کسی اســت که در او مهــر و دوســتــی لانه دارد . حکیم ارد بزرگ


آنکه همراه اســت و یـــاور ، هــر نفسش ، بهــایی بی انتهــا دارد . حکیم ارد بزرگ


تنهــا راه مانــــ ــدگاری هــر کشش دوســتانه ای ، رسیـــدن به ساختاری هماننــــ ــد اســت . حکیم ارد بزرگ


دامن خـــرد و حکمت ، از جادو و دروغ به دور اســت . حکیم ارد بزرگ


نگاه و آرمان حکمت ، خـــردمنــــ ــدانه زیســتن اســت .  حکیم ارد بزرگ


زیبارویی که می دانــــ ــد ، زیبایی مانــــ ــدنی نیســت ، پرســتــیـــدنی ســت . حکیم ارد بزرگ

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست
 

 


حکمت بیش از هــر چیز ، به دانش و تجربه تکیــه دارد . حکیم ارد بزرگ


آدمهــای آرمانگرا ، هنگامیکه به نادرســت بودن آرزویی پی می برنــــ ــد ، همان دم رهــایش می کننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدیشه هــای فراگیر مردمی ، همیشگی نیســت ، زیرا همواره دســتخوش دگرگونی به دســت جوانان پس از خود اســت ، با آمــدن جوانان ، به آرامی آرمان هــای نو پدیـــد می آیـــد ، و اگر آرمان گذشــ ـتگان نتوانــــ ــد خود را بازسازی کنــــ ــد ، ناگریز نابود می گردد . حکیم ارد بزرگ


شاگردانی که بدون نوآوری ، همواره سخن اســتاد خویش را باز می گوینــــ ــد، هیچگاه برای خود و اســتادشان، فر و شکوهی به ارمغان نمی آورنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


ارزش اســتاد را دانســتن هنر نیســت ، وظیفه و بایســتگی اســت .  حکیم ارد بزرگ


بهتـــ ـرین آموزگار اســتاد ، شاگرد اوســت .  حکیم ارد بزرگ


دســت اســتاد خویش را ببوس، چون او هم پدر اســت هم پرورنــــ ــده خـــرد .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان همچون بازهــا ، دیـــدی گســتـــ ـرده و باز دارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


بردباری در توان هــر کسی نیســت ، کسانی که بردبارنــــ ــد ، فرمانروایی می کننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خـــرد و پیشــ ــرفت نیســت .  حکیم ارد بزرگ


سفر ، نای روان اســت ، برای انــــ ــدیشه و آرمان بزرگ فردا .  حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: اردبزرگ, حکيم اردبزرگ, اردحکیم, عکس اردبزرگ, ارودبزرگ
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


گفتار و کردار آدمهــای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر انــــ ــدیشه ما تاثیرگذار خواهنــــ ــد بود .  حکیم ارد بزرگ


آنکه زیبایی خـــرد را نــــ ــدیـــد ، گرفتار زیبایی آدمیـــان شد و بدین گونه ، از هــر چه داشــ ـت ، تهی گشــ ـت .  حکیم ارد بزرگ


همواره آدمیـــان ، چنبره بدی و پلیـــدی را با خـــرد خویش ، کوچک تـــ ـر   کرده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ

 
تنهــا آشیـــانه خـــرد ، راســتــی و درســتــی اســت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، ابزار دون پایگان نمی شــ ـونــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آدمی با انــــ ــدیشه و انگاره بیمار ، آینــــ ــده را تــیره و تار می بینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


پدران و مادران شایســته ، سنگ صبور فرزنــــ ــدان خویش هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


با نوروز هــر سال ، دوباره زاده می شــ ـویم . حکیم ارد بزرگ


محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگتـــ ـرین ثروت برای هــر آدمی اســت .  حکیم ارد بزرگ


کژی و ناراســتــی ، شکاف و رخنه گاه دیو خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ


ادب ، نمایــه آغازین خـــرد اســت . حکیم ارد بزرگ


 تنهــا بزهکاران ، از دیـــدن اشک دیگران ، شاد می گردنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


نیرنگ ، همراه غم پرســتان بیمار اســت . حکیم ارد بزرگ


اینتـــ ـرنت میـــدان شکوفایی و بالنــــ ــدگی آدمیـــان اســت ، همه برای رشد یکدیگر ، کوشش می کننــــ ــد و این با سرشــ ـت آدمی سازگار اســت .  حکیم ارد بزرگ


بزرگداشــ ـت آدمیـــان ، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ  


بزرگداشــ ـت کسانی دیـــدنیســت ، که از دیـــدگان مردم بسیـــار دور هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ  


 سینمای نا امیـــد و غم زده ، می توانــــ ــد روان پاک یک کشــ ـور را نابود سازد . حکیم ارد بزرگ


زنــــ ــدگی ، بدون آزادی ، شــ ــرم آور اســت .  حکیم ارد بزرگ


کسانی که آزادی را ، وادادگی جنسی می نامنــــ ــد ، بیمارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آزادی تنهــا برای ما نیســت . حکیم ارد بزرگ


 آزادی باجی به مردم نیســت ، چرا که حق و داشــ ـته آنهــاســت . حکیم ارد بزرگ


از آدمیـــانی که به دنبال غم هســتنــــ ــد ، بایـــد هــراسیـــد . حکیم ارد بزرگ


 کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکســتـــ ـر غم و انــــ ــدوه نابود می کنــــ ــد ، بیماری بیش نیســت . حکیم ارد بزرگ


زنــــ ــدگی ، پهنه غم و انــــ ــدوه نیســت ، انــــ ــدک زمانی اســت ، برای شادی و بالنــــ ــدگی . حکیم ارد بزرگ


میرآب ، به انــــ ــدازه دهد ، همه دشــ ـت سبز خواهد بود . حکیم ارد بزرگ


سیـــاســتمــداران نیک ، دســت نشانــــ ــده پلیـــد نــــ ــدارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


پیران انــــ ــدیشمنــــ ــد ، به ریشه هــا می پردازنــــ ــد ، نه به شاخه هــا .  حکیم ارد بزرگ


کینه را از خود دور کن ، چرا که خـــرمن مهــر و پاکی ات را به آتش می کشد . حکیم ارد بزرگ  


در پایـــان کوچه هــای بن بســت زنــــ ــدگی ، بارهــا و بارهــا نادان هــا را دیـــدار خواهی کرد .  حکیم ارد بزرگ  


اگر شــ ـور زنــــ ــدگی و امیـــد را ، در روان یـــاران افسرده خویش بارور کنیم ، تنهــایی هیچگاه به سراغ مان نخواهد آمــد .  حکیم ارد بزرگ  


تنــــ ــدرســتــی ، پاداش نیک زیســتــی اســت . حکیم ارد بزرگ  

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست
 


تنــــ ــدرســتــی ، پرشگاه روان بیـــدار اســت ، برای گشــ ـودن دروازه هــای پیروزی . حکیم ارد بزرگ  


همسران ، بایـــد یکدیگر را همواره ســتایش کننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ  


کوشش برای تنــــ ــدرســتــی همگانی ، یکی از مهمتـــ ـرین کارهــای دیوانسالاران اســت . حکیم ارد بزرگ  


آدم خودخواه ، دوران خوشبختــی اش کوتاه اســت . حکیم ارد بزرگ  


مردم با فداکاری ، خوشبختــی را به یکدیگر هدیــه می دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ  


برای مهــر ورزیـــدن در زنــــ ــدگی ، به دنبال بهتـــ ـرین زمان مباش ، خود باش و روانت را جاری کن .  حکیم ارد بزرگ  


زنــــ ــدگی مردان و زنان فرهمنــــ ــد ، سرشار از مهــر و کمک به دیگر آدمیـــان اســت .  حکیم ارد بزرگ  


زنــــ ــدگی خوب ، تنهــا در دلشادی ما نیســت ، همزیســتــی و مهــر با دیگر آدمیـــان ، زنــــ ــدگیمان را لذت بخش می کنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ  


غم ، سیـــاهچال توانایی هــاســت . حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: سخنان حکیمانه, جملات حکیمانه, سخنان حکما, سخنان حکمت آموز, جملات حکمت آمیز
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


آزادی ، بدون از خودگذشــ ـتگی ، ناکارا و ناتوان اســت . حکیم ارد بزرگ


فرمانروای دانا می دانــــ ــد ، هیچ نــــ ــدایی با کشــ ـتن نابود نمی شــ ـود . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، بر فرش سرخ خون ، نمی نشینــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


درخت آزادی ، با خونریزی و کشــ ـتار پا نمی گیرد ، هیچ آدمکشی ، آزادیخواه نیســت . حکیم ارد بزرگ


رشد فرهنگ بشــ ــری ، موجب می گردد که همه خودکامگان جهــان ، نــــ ــدای آزادی و آزادیخواهی سر دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


به نام آزادی ، نمی توان کسی را کشــ ـت . حکیم ارد بزرگ


مهــر و دوســتــی ، در سرزمین آزادیخواهــان ، پاینــــ ــده اســت . حکیم ارد بزرگ


همه مردم یک سرزمین ، بایـــد پیشــ ـوای آزادی و آزادیخواهی باشنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


احزاب آزاد ، ســتون هــای رشد کشــ ـورهــا هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آزادی با پویش روز افزون فرهنگ عمومی ، پر و بال می گیرد و این نکته ، نیـــاز به رسانه هــای آزاد و فرهیخته دارد . حکیم ارد بزرگ


 از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .  حکیم ارد بزرگ


آباد سرزمینی که ، مردمی از خودگذشــ ـته و آزاده دارد . حکیم ارد بزرگ


ایران بهشــ ـت ما خواهد بود ، هنگامی که در آن ، امنیت و آزادی داشــ ـته باشیم . حکیم ارد بزرگ


ایران بایـــد همواره سرچشمه مهــر ، حکمت و آزادی باشد .  حکیم ارد بزرگ


آدمهــای حقیر و زبون ، پیروزی هــای تاریخ مردم سرزمین خویش را ، به ریشخنــــ ــد می گیرنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، دشمنان انــــ ــدیشه خویش را دوســت دارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


تجربه و آزمودگی آدمهــا ، از زر هم با ارزشــ ـتـــ ـر اســت . حکیم ارد بزرگ


آنکه به خـــرد توانا شد ، تـــ ـرس برایش بازی بیش نیســت .  حکیم ارد بزرگ


ایران یک کشــ ـور "مادر فرهنگ" اســت . ایران و 20 کشــ ـور دو سوی آن ، بافتــی مشــ ـتـــ ـرک در حوزه فرهنگ و پیشینه کهن دارنــــ ــد ، این بافت و سرزمین بزرگ را "قاره کهن" می نامم . قاره کهن شامل سرزمین هــای : ایران ، قزاقســتان ، ازبکســتان ، تاجیکســتان ، قرقیزســتان ، ازبکســتان ، تـــ ـرکمنســتان ، افغانســتان ، شمال غربی هنــــ ــدوســتان ( سرزمین کشمیر ) ، پاکســتان ، عراق ، تـــ ـرکیــه ، سوریــه ، لبنان ، قبرس ، جنوبی تـــ ـرین بخش روسیــه در میـــانه اســتـــ ـراخان در شمال دریـــای خزر تا جنوب اکراین ، آذربایجان ، ارمنســتان ، گرجســتان و بحرین می باشد . لازم به یـــادآوری اســت که در جهــان امروز ، قاره آسیـــا وابســته به مادر فرهنگی چین و اروپا از آن مادر فرهنگ یونان می باشد ، مادر فرهنگی قاره کهن نیز کشــ ـور ایران اســت . قاره کهن با همگرایی هــر چه بیشــ ـتـــ ـر ، می توانــــ ــد توانمنــــ ــدتـــ ـرین قاره جهــان باشد .  حکیم ارد بزرگ


ایران ، هیچگاه از عربســتان ، دوســتــی نمی بینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست
  آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشــ ـته باشیم ، دســتمان ، خالی تـــ ـر از هــر زمان دیگری اســت . حکیم ارد بزرگ


 آنگاه که شب فرا رسیـــد و همه پدیـــدگان فرو خُفتنــــ ــد ، ابردریـــاهــا به پا می خیزنــــ ــد، آیـــا تو هم بر می خیزی ؟  حکیم ارد بزرگ


 آنکه نمی توانــــ ــد از خواب خویش ، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کنــــ ــد ، ارزش برتـــ ـری و بزرگی نــــ ــدارد .  حکیم ارد بزرگ


کارگزاران شایســته ، کارهــای مهم را ، بدســت ناتوانان نمی سپارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 با اشک ریختن ما ، ناتوانان توانا نمی شــ ـونــــ ــد ، بایـــد کوشش کرد و توانا شد ، آنگاه کمک نمود .  حکیم ارد بزرگ


 آدم توانا ، دیگران را ناتوان نمی نامــد . حکیم ارد بزرگ


امیـــدوار مباش دیگران همواره همراهیت کننــــ ــد ، بایـــد دســت بر زانوی خویش گیری .  حکیم ارد بزرگ


 آنان که برای بهــروزی آدمیـــان کوشش می کننــــ ــد ، شایســتگان دوران خویش هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


پایـــداری و کوشش ، کلیـــد هــر در بســته ای اســت . حکیم ارد بزرگ


 برای نوآوری و آفرینش ، نبایـــد بدنبال رخدادی ناگهــانی بود ، این هدف ، با کار و کوشش بدســت می آیـــد  . حکیم ارد بزرگ


 سازگاری با زیســتگاه و کوشش برای بهتـــ ـر شدن جایگاه امروزی ، ویژگی آدمهــای خـــردمنــــ ــد اســت . حکیم ارد بزرگ


 آدمی ، به آرامی می آموزد که ، نبایـــد برای هــر کاری ، همه زنــــ ــدگی و انــــ ــدیشه اش را درگیر سازد . حکیم ارد بزرگ


باور درونی ، نیروی شــ ـتاب دهنــــ ــده ، پرتاب شدن به سوی ایـــده هــاســت .  حکیم ارد بزرگ


آدمهــای ناتوان ، همواره می نالنــــ ــد و به زمین و زمان دشنام می دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


هــر ثروتمنــــ ــدی توانا نیســت ، آدم توانا ، انسان دوســت و بخشنــــ ــده اســت . حکیم ارد بزرگ


شــ ــرم بر کسانی که ، داشــ ـته هــای فرهنگی ایران کهن را ، در پای فرهنگ موهوم یونان سر می بُرنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


داشــ ـتن پیشینه همگون ، بهتـــ ـرین بهــانه و نیرو برای همبســتگی و مهــر ، در ایران اســت .  حکیم ارد بزرگ


برای پاسداشــ ـت یکپارچگی ایران زمین ، دیوانسالاران بایـــد کوچ هــای بزرگ و آرام آدمیـــان را ، دنبال نماینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


کوچ هــای برنامه ریزی شده و آرام ، در هــر سرزمینی ، بالنــــ ــدگی و شکوفایی دوباره را ، در پی خواهد داشــ ـت .  حکیم ارد بزرگ


مهــاجرت هــای بزرگ در درون کشــ ـور ، موجب منزوی شدن جدایی طلبان می گردد .  حکیم ارد بزرگ


در کشــ ـور ، همه یک نام دارنــــ ــد و آن "هم میــهن" اســت ، چیزی به نام بومیـــان گوناگون در درون یک سرزمین ، پذیرفته نیســت . حکیم ارد بزرگ


ایران ، نخســتــین کشــ ـوری بوده اســت ، که با کوچ هــای آرام و بزرگ ، یکپارچگی اش را پاس داشــ ـته ، و مرزهــایش را پولادین ساخته اســت .  حکیم ارد بزرگ


نفرین ابدی بر کسانی که ، تــیشه به ریشه همبســتگی ایرانیـــان می زننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماســت . حکیم ارد بزرگ


 هیچ نامی هماننــــ ــد "ایران" ، برآزنــــ ــده سرزمین ما نیســت . حکیم ارد بزرگ


تنهــا راه نجات یک سرزمین ، آگاه نمودن توده مردم اســت . حکیم ارد بزرگ


افسوس که چشمان مردم میــهنم ، مردگان را بهتـــ ـر از زنــــ ــدگان می بیننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


 مرده پرســتــی هنر ایرانیـــان شده اســت ، تا زمانی که  اساطیر و مشاهیر خود را در بین  مردگان جســتجو می کننــــ ــد رنگ رشد و پیشــ ــرفت را نخواهنــــ ــد دیـــد . حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: سخنان زیبای ارد بزرگ, جملات زیبا, سخن بزرگان, سخنان فلسفی, جملات فلسفی ارد بزرگ
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


واژه هــا سرشار از آموزه هــاســت ، ارزش آنهــا همپای زنــــ ــدگی اســت .  حکیم ارد بزرگ


همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راســتــی ، اینگونه راههــای آینــــ ــده ، روشن اســت و هموار .  حکیم ارد بزرگ


سخنان برگزیـــده بزرگان ، شاه کلیـــد درهــای بســته زنــــ ــدگیســت . حکیم ارد بزرگ


شــ ــرف ، در آزادی و آزادگی اســت و این خواســت و سخن همیشگی "ارد" بوده اســت . حکیم ارد بزرگ


داســتان کوتاه همواره زیباســت ، چرا که خواننــــ ــده با شیره و جان انــــ ــدیشه نویسنــــ ــده روبروســت . حکیم ارد بزرگ


زنــــ ــدگی ، میـــدان ادامه راه نادرســت نیســت ، هــر گاه پی به ناراســتــی راه خود بردیم ، بایـــد به سرچشمه پاکی روان خویش باز گردیم . حکیم ارد بزرگ  


دوســتان فراوان برای یک جوان ، نشان دهنــــ ــده کامیـــابی در زنــــ ــدگی نیســت ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گســتـــ ـرده اســت . حکیم ارد بزرگ  


اگر آغاز زنــــ ــدگی ات ، با شادی و روز همراه بود ، در جســت و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهــان باش ، و اگر آغازش رنج و سیـــاهی بود از امیـــد در خود چراغی بیـــافروز ، که پگاه خوشبختــی نزدیک اســت . حکیم ارد بزرگ  


نوا زنــــ ــده اســت یـــا مرده ؟ رنگ هــا بخشی از پیکره ایی زنــــ ــده انــــ ــد یـــا مرده ؟ ! آذین بنــــ ــد و رخت چگونه؟ ، اگر به این پرسش هــا خوب بنگریم ، خواهیم دیـــد همه آنهــا دارای روان و نیرو هســتنــــ ــد . یک آوای زیبا می توانــــ ــد ، ما را از خود بی خود کنــــ ــد ، رنگی ویژه می توانــــ ــد ، ما را آرامش دهد و یـــا به خشم آورد ، پدیـــده هــای بی جانی همچون نامه و جامه و … به هزار زبان با ما گفتگو می کننــــ ــد ، همه آنهــا در حال سرودن آواز خوش دمادم زنــــ ــدگی هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ  


روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواســته هــای آدمی اســت ، این سرشــ ـت خوب ، همان ریشه بالنــــ ــدگی آدمیســت . حکیم ارد بزرگ


اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهــان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش ، با خبر و آگاه سازی .  حکیم ارد بزرگ


کسی که خود را بزهکار می شمارد ، زنــــ ــدانبان وجود خویش اســت ، اگر او را از تنهــایی به در نیـــاوریم ، هــر روز خودش را شکنجه می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


روان شایســتگان ، به پدیـــد آورنــــ ــدگی و آفرینش گرایش دارد .  حکیم ارد بزرگ


به خواب هــایت دل مبنــــ ــد ، زنــــ ــدگی از آن هوشیـــاران و بیـــدارانی اســت ، که از تنهــایی برون آمــده و برای پیشــ ــرفت به هم پیوســته انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


سیـــاســتمــدار بزرگ ، نبض رویـــدادهــای آینــــ ــده را در دســت دارد و آنهــا را پیش بینی می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدیشه و سخن نامــداران و اساطیر زاینــــ ــده اســت ، یـــاد آنان برای فرزنــــ ــدان سرزمین خویش ، شادی و امیـــد به ارمغان می آورد . حکیم ارد بزرگ


شکســت ، بن بســت نیســت ، یک پیچ اســت بسوی پیروزی .  حکیم ارد بزرگ


نام فرزنــــ ــدان مان را درســت بیـــان کنیم و از دیگران نیز بخواهیم اینگونه باشنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست


ناکارآمــدتـــ ـرین سیـــاســتمــداران ، آنانی هســتنــــ ــد که نــــ ــدانم کاری هــای خود را ، بر گردن مردم می انــــ ــدازنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


 گِره هــایی که به هزار نامه دادگســتـــ ـری باز نمی شــ ـونــــ ــد ، به یک نگاه و نــــ ــدای ریش سپیـــدی گشاده می گردنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


خموشی ریش سپیـــدان هم ، پنــــ ــدآموز اســت .  حکیم ارد بزرگ


جوانان بایـــد از پیران جهــان دیـــده ، راه درســت زنــــ ــدگی را بپرسنــــ ــد ، آنهــا رایزنان و گنجینه هــای با ارزشی ، از خـــرد و انــــ ــدیشه انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 پاسخ سخنان دلسوزانه بزرگان و ریش سپیـــدان، گســتاخی و اخم نیســت . حکیم ارد بزرگ


در پی پاسخ زود هنگام ، به رخدادهــای مهم زنــــ ــدگی خویش نباشیم .  حکیم ارد بزرگ  


ساده باش ، آهوی دشــ ـت زنــــ ــدگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .  حکیم ارد بزرگ  


اگر در بنــــ ــد زنــــ ــدگی روزمره تان باشیـــد ، نمی توانیـــد گامی بسوی بهــروزی برداریـــد . حکیم ارد بزرگ  


مهــرورزی و ســتایشگری ، درمان بسیـــاری از دردهــای آدمیـــان هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ  


 ناتوان ، لبریز از واژه هــای ناامیـــد کننــــ ــده اســت . حکیم ارد بزرگ


توانایی در کاشانه خاموش نا امیـــدان ، یـــافت نمی شــ ـود . حکیم ارد بزرگ


در زنــــ ــدگی نادان ، سرانجام یک گره ، هزاران گره باز نشدنی اســت .  حکیم ارد بزرگ  


برچسب‌ها: سخنان ماندگار, سخنان بزرگترین فیلسوف جهان, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات ارزشمند, حکیم اردبزرگ
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


ســتایش گران میــهن ، زنان و مردان آزاده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


میــهن پرســتــی ، آرمان برآزنــــ ــدگان اســت . حکیم ارد بزرگ


آنکه به سرنوشــ ـت میــهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه اســت ، ارزش یـــاد کردن نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ


میــهن دوســتــی و آزادیخواهی ، کلیـــد درمان بسیـــاری از ناراســتــی هــاســت . حکیم ارد بزرگ


با بردباری ، همه چیز در چنگ توســت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، آشــ ـتــی جو و نرم خو هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


به یـــاد بیـــاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمتـــ ـرین چیزی اســت که از ما انتظار می رود . حکیم ارد بزرگ


عشق بخشش می آورد ، بخشیـــدن از همه چیز و مهمتـــ ـر از همه ، زمان را که با ارزشــ ـتـــ ـرین داشــ ـته ماســت . حکیم ارد بزرگ


در عشق راســتــین ، بدنبال سود جســتن نیســتــیم ، می بخشیم برای پرواز ، رهــایی و آزادگی . حکیم ارد بزرگ


بزرگان ، بی باکنــــ ــد ، آنهــا خوی برتـــ ـر خویش را ، به آینــــ ــدگان هدیــه می دهنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


فزون خواهی ، برای داشــ ـته هــای ما زیـــانبار اســت .  حکیم ارد بزرگ


سخن دلنشین خـــردمنــــ ــدان ، دل هــا را آرام می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


کسی که همواره ، ساز ناله اش کوک اســت ، دمادم ، زنــــ ــدگی خود و نزدیکانش را ، تلخ و تاریک می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


جهــان دوســت داشــ ـتنی اســت همانگونه که ما دوســت داشــ ـتنی هســتــیم . حکیم ارد بزرگ


از آنچه امروز به عنوان آواز سنتــی و دســتگاه هــای مربوط به آن ، یـــاد می شــ ـود ، بیزارم . حکیم ارد بزرگ


شادم از اینکه هیچگاه ، کارمنــــ ــد دولت نشدم . حکیم ارد بزرگ


اُرد بر این باور اســت ، که بسیـــاری از هنرهــای سنتــی ، سیـــاهچال نیرو و توان جوانان امروز اســت . حکیم ارد بزرگ


باور داشــ ـتن به پیروزی ، بسیـــار با ارزشــ ـتـــ ـر از خود پیروزیســت .  حکیم ارد بزرگ


نخســتــین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب اســت و نکوداشــ ـت دیگران .  حکیم ارد بزرگ


بزرگتـــ ـرین فر و داشــ ـته قهــرمانان و بی باکان روزگار ، دلهــایی اســت که به آنهــا امیـــد بســته انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست
 


وابســتگی زیـــاد به دانســتن اخبار و رویـــدادهــای پراکنــــ ــده روز جهــان ، پسرفت ما را به ارمغان می آورد . حکیم ارد بزرگ


آرمان هــای بزرگ ، آدم هــای بی باک و دلیر را ، به سوی خویش می کشاننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدیشه را می توان در بنــــ ــد کشیـــد ، اما نابود شدنی نیســت . حکیم ارد بزرگ


کسانی که بیم از دســت دادن جایگاه خویش را دارنــــ ــد ، همواره فریـــاد می کشنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


پیشــ ــرفت آدمی زمانی بدســت می آیـــد ، که بر کردار و رفتار خود ، فرمانروا باشد . حکیم ارد بزرگ


سرزمین شاد را ، هیچ شکســتــی ، ناتوان نمی سازد . حکیم ارد بزرگ


پیشــ ــرفت ، تنهــا در سایــه آمادگی همیشگی ما بدســت می آیـــد . حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: سخنان حکیمانه ارد بزرگ, جملات فلاسفه, سخنان طولانی, جملات ارزشمند, سخنان بزرگان
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |


ناتوان تـــ ـرین آدمیـــان ، آنانی هســتنــــ ــد که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


پوزش خواســتن از پس کار ناشایســت ، بسیـــار زیباســت و نشان پختگی روان . حکیم ارد بزرگ


 رسیـــدن به راســتــی و درســتــی ، چنــــ ــدان سخت و پیچیـــده نیســت ، چه خوب اســت ، کمی به سرشــ ـت و منش کودکی برگردیم . حکیم ارد بزرگ


 آدم هــای توانا ، براســتــی ارزش "زمان" را می داننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


به سادگی ، می توان آینــــ ــده جوانان را از روی آرزوهــایشان پی برد . حکیم ارد بزرگ


زنــــ ــدگی پیشکشی اســت ، برای شاد زیســتن . حکیم ارد بزرگ


خوشنامی ، بزرگتـــ ـرین فر هــر آدمی اســت .  حکیم ارد بزرگ

واژه های جستجو شده : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , ارد , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارود بزرگ , حکیم اردبزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , اسم اصلی حکیم ارد بزرگ , مجتبی شرکاء , اردبزرگ کیست , سایت ارد , شیروان , بزرگ شیروان ,ارد کبیر, اردبزرگ , جملات ناب ارمنی , ارد بزرگ کیست؟ , عکس دکترنجیب الله , سخنان حکیم , حکیم اراد بزرگ , ارد داران , سخنان ارد کبیر, حکیم ارد , حکیم ارد بزرک , حكیم اردبزرگ , ارد کیست , عکس نوشته اردبزرگ , دکتر نبی زاده , حکیم ارد بزرگ ویکی پدیا , حکیم اردبزرگ برای کدام کشور میباشد , نصایح بزرگان , حکیم ارد بزرگ کیست , اسمهای با پسوند وپیشوند , تصاویر حکیمانه , حکیم اورود بزرگ , زندگی نامه ی حکیم اردبزرگ , ویکی پدیا , انسان بزرگ‎ ‎کیست؟ , ارد شرکا, عکسهای سخنان حکیمانه , دانلود سخنرانی حکیم , تصاویری بی نظیرازگفته های بزرگان , ارد بزرگ ویکی , GREAT OROD , مشاهیر معاصر استان البرز,حکیم ارد بزرگ,اردبزرگ کیست , زندگی نامه ارد بزرگ , بزرگان ایران زمین , ایران بزرگ , کلمات نادر , حکیم ارد بزرگ کجایی هست
 

 


برآزنــــ ــدگان ، برای رفاه دیگران از خود گذشــ ـتگی می کننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


دارایی زیـــاد برای یک جوان ، می توانــــ ــد ابزار سرگردانی باشد . حکیم ارد بزرگ


هــر حماقتــی ، شجاعت و بی باکی نیســت . حکیم ارد بزرگ


سرزمین روان ما ، میـــدان کینه توزی ، و دشمنی هــای بیــهوده نیســت . حکیم ارد بزرگ


سیـــاســتمــدار شایســته ، بایـــد توان پوزش از مردم را نیز داشــ ـته باشد . حکیم ارد بزرگ


چه کوچک و ناتوان هســتنــــ ــد کسانی که هدفشان ، نابود کردن دانش و هنر دیگران اســت . حکیم ارد بزرگ


 آدمهــای ناتوان ، شهــرت را بد می شمارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آگاه ، بر داشــ ـته هــای خود بیناســت .  حکیم ارد بزرگ


مردمــداری ، بهتـــ ـرین خوی یک سیـــاســتمــدار اســت . حکیم ارد بزرگ


بخت آدمی به گذشــ ـتگان ، آینــــ ــدگان و همچنین گیتــی گره خورده اســت .  حکیم ارد بزرگ  


برچسب‌ها: ارد بزرگ, حکيم ارد بزرگ, ارد حکیم, عکس ارد بزرگ, ارود بزرگ
+ نوشته شده در ساعت توسط رضا مدارایی |

مطالب قدیمی‌تر